Kategorizace prací

Kategorizaci prací musí mít zpracovanou každá fyzická i právnická osoba disponující IČ.

Tento požadavek vychází ze zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Dokument ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví (dále jen KHS) musí být předložen nejpozději 30 dní od kolaudace stavby. Zařazení jednotlivých pracovních činností do rizikových kategorií (I. – IV.) vychází z požadavku vyhlášky č. 432/2003 Sb. ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb.

Jak správně na kategorizaci prací, co je potřeba?

Abyste mohli správně zařadit jednotlivé rizikové faktory kategorizace (hluk, prach, vibrace atd. – celkem 13 faktorů), musíte disponovat potřebnými relevantními dokumenty (technická zpráva, protokol o měření, bezpečnostní list atd.) a pracovními postupy.

Pokud si s danou problematikou nevíte rady, naše laboratoř je připravena Vám zpracovat kategorizaci prací včetně zajištění nutných podpůrných dokumentů (protokoly o měření). Tyto podpůrné dokumenty mohou zpracovávat pouze akreditované nebo autorizované laboratoře tak jak stanovuje zákon.

Zpracování pravidel pro práci s chemickými látkami:

Pravidla pro práci s chemickými látkami musí být zpracována pro každou fyzickou i právnickou osobu disponující IČ.

Tento požadavek vychází ze zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Dokument ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví (dále jen KHS) musí být předložen v okamžiku zpracovávání látek, které jsou klasifikovány jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní kategorie 1A a 1B, toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B, mutagenní v zárodečních buňkách kategorie 1A a 1B.

Mám zájem, prosím kontaktujte mě: