Inženýring

 • Studie proveditelnosti
 • Technicko-ekonomické posouzení
 • Studie vlivu stavby na životní prostředí
 • Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, resp. ohlášení stavby
 • Zpracování podkladů pro výběrové řízení na dodavatele
 • Vypracování dokumentace k realizaci stavby
 • Inženýrské řízení výstavby
 • Zajištění vlastní realizace projektu
 • Uvedení do provozu a ověření projektových parametrů
 • Technický dozor investora
 • Autorský dozor projektanta

Zpracování projektové dokumentace

Zpracování všech stupňů projektové dokumentace v souladu se Stavebním zákonem jak pro stavební, tak i technologické části staveb.

 • Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Projektová dokumentace pro stavební povolení
 • Projektová dokumentace pro výběr dodavatele
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby
 • Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
 • Zajištění inženýrské činnosti
 • Zajištění autorského dozoru

Inženýrské řízení výstavby

V rámci Investičního řízení výstavby budou vykonávány následující činnosti:

 • Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení, resp. ohlášení stavby

  Inženýrská činnost pro stavební povolení bude prováděna na základě uzavřené plné moci k zastupování objednatele při jednání s orgány státní správy a ostatními účastníky stavebního a schvalovacího řízení.

 • Inženýrská činnost pro zajištění kolaudace stavby a případných povolení provozu

  Inženýrská činnost pro zajištění kolaudace bude prováděna na základě uzavřené plné moci k zastupování objednatele při jednání s orgány státní správy a ostatními účastníky kolaudačního a schvalovacího řízení. Při této činnosti budou zajištěny veškeré doklady, které jsou nutné předložit ke kolaudačnímu řízení stavby, zejména PD skutečného provedení stavby, revizní zprávy elektro, topení, tlakové zkoušky instalací, certifikáty použitých jednotlivých stavebních materiálů a technologických celků apod.

 • Organizace výběrových řízení na dodavatele stavby a inženýrských sítí

  Organizace výběrových řízení bude prováděna v součinnosti s objednatelem s maximálním úsilím zajistit nejlepší možnou pozici objednatele. Součástí přípravy výběrových řízení bude sestavení poptávkového dokumentu a zejména důkladná analýza požadavků na cílové řešení a stanovení výběrových kritérií.

 • Kontrolní, konzultační a poradenská činnost v investiční výstavbě

  Zodpovědné posouzení výhodnosti předložených nabídek ve výběrových řízeních na dodavatele stavby a uzavíraných smluvních vztahů s dodavateli stavby. Analýza realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby, sestavení podkladů pro připomínková řízení a hodnocení případných rizik realizace projektu.

 • Technický a stavební dozor investora – TDI

  • Zastupování investora při realizaci stavby na stavbě.
  • Plánovaní, organizování a vedení kontrolních dnů stavby.
  • Kontrola provádění stavby, kontrola výměr a množství provedených prací, kontrola fakturace. Zajišťování potřebných dokladů při realizaci, vedení přehledu o provedených změnách.
  • Důsledné vyžadování podmínek smluvních vztahů s dodavateli stavebních prací a bezpodmínečné dodržování pravidel bezpečnosti práce.
  • Kontrola a koordinace návazností a úplnosti při vytváření realizační projektové dokumentace, ve vazbě na zpracovanou dokumentaci ke stavebnímu povolení a tendrovou dokumentaci, s dodavatelem této realizační dokumentace.
 • Autorský dozor projektanta

  V souladu se stavebním zákonem zajištění výkonu činnosti projektanta při realizaci stavby - kontrola dodržování projektové dokumentace, projednání a schvalování projektových úprav případných změn projektu, účast projektanta na kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

 • Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě

  Činnost koordinátora bude zajištěna osobou odpovědnou dle zákona 309/2006 Sb., v platném znění. V souladu s tímto zákonem bude zpracován Plán BOZP stavby a následně budou prováděny odpovědnou osobou dozorové kontroly provádění stavebních a technologických prací.

Mám zájem, prosím kontaktujte mě:

Jméno a email slouží pouze pro doručení odpovědi na Váš dotaz. Vaše osobní údaje nijak dále nezpracováváme.