- K FAKTOR s.r.o.- zkušební laboratoř měření fyzikálních faktorů
O NÁS KONTAKTY


Energetika

Pro naše zákazníky (kterými jsou jak průmyslové podniky, tak obce, města, regiony a jejich organizační složky) nabízíme energetické služby, jejíchž hlavním rysem je maximalizace energetického efektu při současné minimalizaci nákladů a minimalizaci negativního vlivů na životní prostředí.

Energeticky úsporné projekty

 • Energetická bilance stávajícího stavu
 • Vyhledání a návrh energeticky úsporných opatření
 • Návrh variant řešení a realizace energeticky úsporných opatření
 • Posouzení technické realizovatelnosti a hodnocení ekonomické efektivnosti jednotlivých variant
 • Výběr ekonomicky a technicky opodstatněných variant
 • Zpracování rizikové analýzy energeticky úsporných opatření a jejich variant
 • Výběr nejvhodnější varianty

Expertizy a odborné studie

 • Energetický audit

  Nabízíme zpracování energetického auditu v souladu s požadavky Zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění a metodiky stanovené Vyhláškou č. 213/2001 Sb., resp. vyhláškou č. 425/2004 Sb., v platném znění.
 • Průkaz energetické náročnosti budovy

  Nabízíme zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy v souladu s požadavky a metodikou stanovených Vyhláškou č. 148/2007 Sb., v platném znění.
 • Kontrola účinnosti kotlů

  Nabízíme zpracování Kontroly účinnosti kotlů v souladu s Vyhláškou č. 276/2007 Sb., pro majitele a provozovatele zdroje tepla určeného pro vytápění s výkonem nad 20 kW. Nabízíme zpracování jak pravidelných, tak jednorázových kontrol.
  Pravidelné kontroly, které se provádějí:
  • 1x za 2 roky pro kotle spalující uhlí a kapalná paliva o výkonu od 20 kW do 200 kW včetně,
  • 1x za 4 roky pro kotle spalující zemní plyn o výkonu od 20 kW do výkonu 200 kW včetně,
  • pro kotle nad 200 kW dle Vyhlášky č. 150/2000 Sb., v platném znění.
  • Jednorázové kontroly
  • Jednorázová kontrola účinnosti kotlů se provádí u kotů s výkonem nad 20 kW starších 15-ti let.
 • Kontrola klimatizačních systémů

  Nabízíme zpracování Kontrol klimatizačních systémů v souladu s požadavky a metodikou dle vyhlášky 277/2007 Sb. Dle této vyhlášky se kontroly vztahují na vlastníky nebo provozovatele klimatizačních zařízení se jmenovitým chladícím výkonem vyšším než 12 kW.
 • Studie proveditelnosti

  Nabízíme zpracování studie proveditelnosti pro posouzení investičních záměr investorů (zákazníků) energeticky úsporných projektů. Studie hodnotí technickou realizovatelnost a ekonomickou efektivnost projektů. Součástí studie je i specifikace a hodnocení rizik projektu.
 • Návrh energetického managementu průmyslového podniku

  Spočívá v zavedení takových systémů řízení spotřeby energie jak pro výrobní, tak obslužné procesy probíhajících v průmyslovém podniku, s cílem dosažení maximální účinnosti spotřeby energie a následně i snížení nákladů na jejich pořízení.

kde nás najdete
poradenství a konzultace
reference

K FAKTOR s.r.o. - zkušební laboratoř měření fyzikálních faktorů (ZLMFF) provádí odborné služby na základě vydaného osvědčení o akreditaci č. 143/2020 ze dne 9.3.2020.

Akreditace (PDF)